Gjuhë angleze

  • Grupi i fëmijëve (nga mosha 6 vjeçare apo klasa e parë)

Niveli i parë për fëmijë.
Mbahet 3 herë në javë nga 60 minuta.
Materialet mësimore janë atraktive dhe përdorimi i teknologjisë për mësim është i domosdoshëm.

  • Trajnim për studime në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Avancim i gjuhës te nxënësit me bazë të mirë gjuhësore.
Parapërgatitje për të studiuar Gjuhë dhe Letërsi Angleze, apo çfarëdo fakulteti i cili ligjëron në gjuhë angleze.
Mbahet 3 herë në javë nga 90 minuta.

 

Gjuhë Gjermane

  • Grupi i fëmijëve (nga mosha 10 vjeçare apo klasa e pestë)

Niveli i parë për fëmijë.
Mbahet 3 herë në javë nga 90 minuta.
Materialet mësimore janë atraktive dhe përdorimi i teknologjisë për mësim është i domosdoshëm.

  • Gjuhë gjermane për studime/punësim

Niveli i parë për të rritur (A1/2).
Mbahet 3 herë në javë apo intenziv, në përputhje me kërkesat e studentëve.
Parapërgatitje për të vazhduar studimet apo për t’u punësuar në Gjermani.